Nghi thức phóng sanh đúng cách

Nghi thức phóng sanh

 

PHÁP SỰ KHOA NGHI PHÓNG SANH

NGUYỆN HƯƠNG

Giới hương định hương giữ huệ hương.
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương.
Quang minh vân đài biến pháp giới.
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

 

KỲ NGUYỆN
Hôm nay ngày : ...........................................................................................
Dệ tử Diệu Âm chúng con pháp danh là :.....................................................
Vân Tập tại :.................................................................................................
Phát Bồ Đề Tâm mua các loại chúng sanh Phóng Sanh, nguyện cho các vị thoát khỏi thân súc sanh quy y Tam Bảo, nhất tâm niệm phật vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A DI ĐÀ. Sớm mau thành phật.

Nguyện đem công đức này trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báu thân này sanh qua cõi Cực Lạc.

NAM MÔ CHỨNG MINH SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT(3 lần).
Vô chuông mõ (đại chúng đồng tụng).
Dương chi tịnh thuỷ, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhơn thiên, pháp giới quảng tăng diên, diệt tội tiêu khiên, hoả diệm hoá hồng liên.
NAM MÔ THANH LƯƠNG ĐỊA BỒ TÁT MA HA TÁT. (3 lần)

(lấy ly nước đọc bài sái tịnh, trong ly nước có cành bông).

Phù thử thuỷ giả bát công đức thuỷ
tại thiên chơn, tiên tảy chúng sanh
nghiệp cấu trần, biến nhập tuỳ lô hoa
tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu
luân, thuỷ bất tẩy thuỷ diệu cực
pháp thân, trần bất nhiểm trần phản
tát tự kỷ, quên trừ nội ngoại đản
địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tát
dương xuân, kiết uế ban nhi thành tịnh
độ, sở vị đạo nộ ngoại trung gian vô trược uế,
thánh phàm u
huyễn tổng thanh lương.
Bồ tát liễu đầu cam lộ thuỷ,
Năng Linh nhất đích biến thập phương,
tinh chuyên cấu uế tận quên trừ, phổ sái
pháp diên tất thanh tịnh
bạt nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh
căn bản Tinh Độ đà la ni.

Nam Mô a di đa bà dạ.
Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa, tất đam bà tỳ,
A di rị đa, tỳ ca lan đế,
A di rị đa, tỳ ca lan đa,
Dà di nị dà dà na.
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (tụng 7 biến).

PHẦN KHAI THỊ
Hỡi các loại chúng sanh ơi! Các vị đã tạo các vọng nghiệp, từ đời vô thỉ đến nay.
Do thân miệng ý phát sanh ra, che mờ chân tâm bản tánh, nên phải sanh tử luân hồi, ra vào sông mê biển nghiệp.
Đến nay các vị đã mang thân làm súc sanh, thân mạng sống chết mong manh gởi trên dao thớt.
Hôm nay quý vị có nhân duyên lành với phật pháp được chư vị đồng tu mua quý vị về để sám hối, quy y và cùng với quý vị niệm Phật A DI ĐÀ để vãng sanh về thế giới Cực Lạc.

Hôm nay các vị quy y với Phật A DI ĐÀ được một pháp danh là DIỆU ÂM. Khi vãng sanh về Cực Lạc đồng một danh hiệu là DIỆU ÂM NHƯ LAI.
(Đại chúng đồng tụng)

Này các loài chúng sanh kia
Các ngươi nên nhớ cho
Khi bỏ thân súc sanh
Hướng tâm về TAM BẢO
Được trở lại làm người
Đầy đủ gặp chánh pháp
Tin sâu cùng nguyện thiết
Chuyên niệm PHẬT DI ĐÀ
Cầu vãng sanh tịnh độ
Được chứng ngôi bất thối
Để độ tận chúng sanh.

NAM MÔ TINH ĐỘ PHẨM BỒ TÁT MA HA TÁT(3 LẦN).
KỆ PHÓNG SANH

Chúng sanh đây có bao nhiêu
Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn
Các ngươi trước lòng trần tục lắm
Nên đời này chìm đắm sông mê
Tối tăm chẳng biết tu trì,
Gây bao tội ác lại về mang thân
Sống đoạ đày, chết thường đau khổ,
Lông vẩy sừng có đỡ được đâu.
Dù là bay trước lặn sâu,
Lưới vây, tên bắn, móc câu thả mồi,
Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,
Lúc đó dù kêu khóc ai thương,
Hồn cồn phảng phất nấu rang xoong rồi.
Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc,
May sao nhờ các bậc thượng nhân,
Cứu cho ngươi được thoát thân,
Đến đây lại được nhờ ơn phép mầu.
Vậy ngươi kịp hồi đầu quy PHẬT
Xong dốc lòng quy pháp, quy Tăng
Hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng.

SÁM HỐI
Này các chúng sanh kia
Các ngươi xưa đã tạo
Bao nhiêu điều tội lỗi
Gốc là tham sân si
Từ thân miệng ý mà sanh ra
Tất cả các ngươi nên sám hối.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3lần).

QUY Y VỚI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy Y Phật Đà lưỡng túc trung tôn
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy y Đạt Ma ly dục trung tôn
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy y Tăng Gìa Trung Chúng Trung Tôn.
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy y Phật bất đoạ địa ngục
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy y Pháp bất đoạ ngạ quỷ
Hỡi hỡi chúng sanh DIỆU ÂM ơi!
Quy Y Tăng bất đoạ bàng sanh.
Chúng DIỆU ÂM đã quy y Phật rồi.
Chúng DIỆU ÂM đã quy y Pháp rồi.
Chúng DIỆU ÂM đã quy y Tăng rồi.
Quy y tam bảo viễn ly tam đồ khổ.
Chúng sanh đã tạo các vọng nghiệp,
từ đời vô thuỷ tham sân si, từ thân
miệng ý phát sanh ra, chúng sanh
thảy đều xin sám hối.

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT(3lần).

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.
Nam Mô Đa Bảo Như Lai.
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai.
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai.
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai.
Nam Mô Ly Bố Uý Như Lai.
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Như Lai.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương tây thế giơi an lành. Để tử chung con Pháp Danh Diệu Âm nay thành tâm xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

A DI ĐÀ PHẬT
(Niệm càng nhiều càng tốt, niệm Phật đến khi thả cá cho xong rồi hồi hướng)

Tự quy y Phật
Xin nguyện chúng sanh
Thể theo đạo cả
Phát lòng vô thượng.
Tự quy y pháp
Xin nguyện chúng sanh
Thấu rõ kinh tạng
Trí huệ như biển.
Tự quy y tăng,
Xin nguyện chúng sanh
Thống lý đại chúng
Tất cả không ngại.
Nguyện đêm công đức này, hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phất tâm Bồ Đề, hết một báu thân này sanh qua cõi Cực Lạc.

 
Tin khác